Omkring 80 stevnsboere mødte op til landdistriktskonferencen for Stevns d. 18. september 2019. Inspireret af oplægsholder Karen Lumholt og borgmester Anette Mortensen arbejdede deltagerne videre med de mange indsatser fra ”Vision for landdistrikterne – samarbejde om udviklingen af Stevns.”

På baggrund af deltagernes arbejde og et spørgeskema med 60 respondenter er følgende prioriteter valgt for indsatser i de stevnske landdistrikter:

 

Tema

Prioritererede indsatser efter landdistriktskonferencen 2019

Infrastruktur

 

Udbedre sorte huller i mobildækning

Vi ønsker bredere mobildækning på Stevns – evt. med offentligt tilskud. I samarbejde skal vi lokalisere huller i mobildækningen og mulige placeringer af supplerende mobilmaster. Ved at gå i dialog med mobilnet-udbydere håber vi på at få bredere aftaler.

 

 

Udvikling af offentlig/frivillig transport

En forbedring af transportmulighederne på Stevns er ligeledes blevet prioriteret. Fx muligheder for busser i ydertiderne langs hovedvejen evt. med beskyttede opsamlingssteder. Stoppestedsbænke med privat opsamling, delecykler, frivillige ”Uber”-løsninger som fx borgerforeninger eller andre kunne organisere mv.

 

Attraktive levevilkår

 

Aktiviteter for børn og unge

Flere aktiviteter for børn, unge og fælles for familier både via forsamlingshusene, idrætsforeninger, seniorer der tilbyder aktiviteter fx i snurretoppen o.l. Herunder er også bedre pasningsmuligheder af børn i vuggestuer, børnehaver og dagpleje. Et tværfagligt samspil mellem landsbyforeninger, kommunen og private erhverv er afgørende.

 

 

Samlings-, aktivitetshuse- og mødesteder

Vi ønsker os bæredygtige mødesteder og samlingshuse. De skal skabes i et samspil mellem landsbyer, foreninger, kommuner og erhverv og understøtte forskelligartede aktiviteter.

 

Erhverv og arbejdspladser

 

Iværksætteri og industrihuse

Mere iværksætteri gerne med fokus på bæredygtighed blev drøftet. Vi skal aktivt understøtte iværksætteri til at skabe udvikling og omsætning i nyetableret virksomheder. Fælles industrihuse hvor erhvervsfællesskaber og nystartede virksomheder kan støtte hinanden og dele udgifter bør etableres. Aktører kunne være Makerspace og Stevns Erhvervsråd.

 

Samarbejde og frivillighed

 

Samarbejde med Stevns Kommune

Samarbejde mellem Stevns Kommune og frivillige kræfter/erhvervsliv er fremhævet. I mange sammenhænge er Stevns Kommune det sted, hvor trådene samles. Kommunen skal understøtte alle, der vil skabe positiv forandring – Private initiativer skal fremelskes, stimuleres og belønnes. Vi skal skabe en positive og konstruktiv atmosfære omkring arbejdet med at udvikle landsbyer og landdistrikter på Stevns. Vi skal hjælpe kommunen med at løse de opgaver, de har svært ved at løse alene.

 

Når borgene inviteres til at komme med input, skal der være klare rammer for indflydelse, og det indsamlede materiale skal opsamles og behandles respektfuldt. Der skal findes en person i kommunen som kan hjælpe borgene meda at finde den rigtige indgang i kommunen.

 

Turisme

 

Turismeinfrastruktur

Vi skal gentænke, hvordan vi får folk rundt på Stevns – og samarbejde om nye løsninger. Især cykelturismen skal tænkes ind i infrastrukturen, sammenhængende cykelveje og stier skal indtænkes på Stevns både af hensyn til sikkerheden og for at opnå en bedre adgang til naturen. Dertil kan der etableres flere overnatningssteder for cykelturister fx shelters med offentlige vandposter. Cykelværksted i Rødvig, elbilsstandere, og fx shuttle-, flex- og førerløse busser kan også tænkes med.

 

Markedsføring og Branding

 

Målrettet markedsføring mod bosætning og velkomstpakker

Vi skal markedsføre Stevns til nye potentielle borgere – gerne arbejdsdygtige.

Beboere, ejendomsmæglere, Stevns Kommune m.fl. skal hjælpe hinanden med at producere gode historier, materiale om Stevns og overblik over muligheder.

Og specielt skal vi være systematiske i vores velkomst til nye borgere fx med en velkomstpakke. Vi skal hjælpe dem med hurtigt at blive integreret og skabe kontakt til de netværk der er interessante for dem.

 

”Nu skal alle aktørerne: de frivillige, organisationerne, borgerne og også gerne kommunen samlet rykke på de her områder – det er de indsatser, som er vigtigst for landdistrikterne i Stevns. Nøglen er samarbejde og engagement. Vi håber, at de her prioriteter, der er kommet ud af mere end et års samarbejde, vil skubbe på for, at vi får flyttet os yderligere på de her områder,” siger Thomas Christensen, koordinator for Udvikling Stevns.