Stevns Land LAG

Kirkestien over Tryggevælde Å

Stevns i Vækstgear

Skole-bigård

Kulturhistorisk formidling ved Stevns Fyrcenter

Helhedsplan for Tryggevælde og Stevns Ådal

Hårlev Byskov

Digitalisering af Biografen i Snurretoppen

Stevns Fødevarenetværk

Hellested forsamlingshus

Tinghuset Store Heddinge

Træflydebroer over Tryggevælde Å

Værestedet Café Stevnen

Fotobog Stevns Klint

Både / Og

Formidling af særlig historie for Lund By

Kirkestien, udvidelse af faciliteter

Munkegårdsparken i Store Heddinge

Stevns Fiskeri LAG

Badebro ved Holtug Bøgeskov Strand

Udbygning af Roklubben Stevns lokaler

Uddybning af Bøgeskoven Fiskerihavn

Ny toiletbygning på Bøgeskoven Fiskerihavn

Offentlige toiletfaciliteter i Roklubben Stevns bådebygning

Toilet og Badefaciliteter på Rødvig Fiskerihavn

Både / Og – Turisme og fiskeri i Rødvig Havn

Både / Og – Turisme og fiskeri i Rødvig Havn II

Kultur- og arrangementstelt til Rødvig Havne

LSM-Fiskepumpe

Uddybning af Lund Havn

Servicehavn til Kriegers Flak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

Stevns Land LAG

 

Kirkestien over Tryggevælde Å

Kirkestien går fra Strøby Kirke, tværs over åen til Stolpehuse. LAG Stevns har støttet, at stien er blevet gjort langt mere stabil og solid, så den dels er nemmere at færdes på, også på cykel, og dels kan modstå en vis oversvømmelse uden at skylle væk.

Der er desuden etableret en fiskeplads ved åen, hvortil også kørestolsbrugere kan komme, og som også kan anvendes til opsamling af grøde. Der er endvidere etableret fugletårn samt borde og bænke.

Projektet har som hovedformål at fremme publikums færdsel, faciliteter, natur- og kulturforståelse i et fantastisk flot landskab ved Tryggevælde å. LAG Stevns har støttet projektet, da det ligger i fin forlængelse af LAG Stevns ønske om at medvirke til bedre tilgængelighed til Tryggevælde Ådal som et af kerneområderne i naturudbuddene på Stevns, og da det understøtter fokusområdet Landsbyer, Natur og Miljø i LAG-Stevns udviklingsstrategi. Dertil kommer, at projektet er et skoleeksempel på godt samarbejde mellem det offentlige, foreninger og private frivillige.

kirkestien

Ansøger: Stevns Kommune

Samlet budget for projektet: 798.625 kr.

Midler fra LAG Stevns: 246.250 kr.

Øvrige bidragsydere:       

Stevns Kommune                  70.000 kr.                  Skov- og Naturstyrelsen  362.375 kr.          Friluftsrådet                        105.000 kr.            Danmarks Naturfredningsforening 15.000 kr. Frivillige timer svarende til 50.000 kr.

LAG-nummer: 02-2009

Journalnummer: 3693-09-1303

Titel: Kirkestien mellem Strøby og St. Tårnby

Kontaktperson: Inge Ambus

Ansøgt beløb: 246.250 kr.

Tilsagn LAG Stevns: 11-03-2009     

Tilsagnsbeløb LAG Stevns: 246.250 kr.

Tilsagn NaturErhvervstyrelsen: 22-07-2009

Tilsagnsbeløb NaturErhvervstyrelsen: 246.250 kr.

Indsatsområde: Natur- og kultur – Art. 52b(iii)

Ordning: Nye arbejdspladser + Attraktive levevilkår

LAG Stevns Udviklingsstrategi: Landsbyer, Natur og Miljø

Startdato: 01-08-2009

Slutdato: 22-07-2011            

Stevns i Vækstgear

Stevns i Vækstgear er et innovativt udviklingsprojekt kørt over 2 år.

Projektets fokus var at finde det, som kommune, erhvervsliv og foreningsliv kunne være enige om var udviklingspotentiale for Stevns, og finde en måde at konkretisere denne udvikling på. Projektet har skabt mange forskellige nye dialoger, samtaler og netværk, hvilket har resulteret i dannelse af blandt andet Boesdalforeningen, den nye erhvervsforening, Fødevare-netværket m.v. Desuden har projektet resulteret i et oplæg til en ny vision for Stevns Kommune, en netværksside for ildsjæle samt et oplæg til et fælles udviklingshus, som Stevns Kommune arbejder videre med for realisering.

Formålet med projektet var at kickstarte Stevns som Landdistriktskommune 2.0 og få oprettet et projektkontor til servicering af projektmagere og ildsjæle, der skaber udvikling for Stevns og de stevnske borgere, uanset om det er kommunen, foreningerne, erhvervslivet eller private borgere, der er projektholdere. Hensigten var også at danne netværk mellem lokale ildsjæle, skabe dialog og samarbejde på kryds og tværs mellem de forskellige sektorer i kommunen og sætte Stevns ind i en større kontekst både regionalt, nationalt og internationalt.

LAG Stevns har støttet projektet fordi det bidrager til et tættere samarbejde med Stevns Kommune om udviklingen af Stevns, en mere innovativ kultur og højere kvalitet i tiltag i lokalområdet. Projektet understøtter også som det eneste projekt i denne programfase fokusområdet Erhvervsudvikling (og turisme) i LAG Stevns’ udviklingsstrategi.

Ansøger: Stevns Kommune

Samlet budget for projektet: 1.764.000 kr.

Midler fra LAG Stevns:                 878.744 kr.

Øvrige bidragsydere:                                             Stevns Kommune                          882.000 kr.       

LAG-nummer: 01-2009

Journalnummer: 3693-09-1146

Titel: Stevns i Vækstgear

Kontaktperson: Charlotte Mannstaedt

Ansøgt beløb: 1.063.000 kr.

Tilsagn LAG Stevns: 16-03-2009     

Tilsagnsbeløb LAG Stevns: 1.063.000 kr.

Tilsagn NaturErhvervstyrelsen: 6-6-2009

Tilsagnsbeløb NaturErhvervstyrelsen: 1.063.000 kr.

Udbetalt beløb: 878.744 kr.

Indsatsområde: Basale servicefaciliteter

Ordning: Nye arbejdspladser + Attraktive levevilkår

LAG Stevns Udviklingsstrategi: Erhvervsudvikling og turisme

Startdato: 15-03-2009

Slutdato: 06-06-2009

Skole-bigård

Øst Sjællands Biavlerforenings lokale Stevnsafdeling og Stevns Naturcenter har samarbejdet om opbygningen af en skolebigård placeret ved Stevns Naturcenter på Mandehoved. LAG Stevns har støttet materialeomkostningerne til selve etableringen af bistader og nødvendigt udstyr, således at blandt andet skolebørn har mulig for at opleve bierne på helt tæt hold, og lære om hvordan bierne lever og hvordan honning bliver til.

Projektets formål var at etablere en undervisningsbigård og skabe interesse for og viden om biavl og biernes forunderlige verden. LAG Stevns har støttet projektet, da det ligger i forlængelse af LAG Stevns’ ønske om at medvirke til et øget udbud af rekreative aktiviteter, som specielt kommer børn og unge til gode. Projektet understøtter LAG Stevns udviklingsstrategi ved at skabe noget nyt og gøre en positiv forskel for så mange som muligt, i så lang tid som muligt. Dertil kommer, at projektet foregår i samarbejde mellem forskellige interessenter, nemlig Stevns Kommunes naturcenter og den lokale biavlerforening.

skole-bigrd

Ansøger: Stevns Naturcenter

Samlet budget for projektet:  64.000 kr.

Midler fra LAG Stevns:              16.000 kr.

Øvrige bidragsydere:                                      Friluftsrådet                                 16.000 kr.                       Øst Sjællands Biavlerforening   32.000 kr                   (frivillige timer)

LAG-nummer: 03-2009

Journalnummer: 3693-09-1271

Titel: Bigård ved Stevns Natur Center

Kontaktperson: Kai Erik Milo

Ansøgt beløb: 16.000 kr.

Tilsagn LAG Stevns: 11-03-2009

Tilsagnsbeløb LAG Stevns: 16.000 kr.

Tilsagn NaturErhvervstyrelsen: 14-07-2009

Tilsagnsbeløb NaturErhvervstyrelsen: 16.000 kr.

Indsatsområde: Natur- og kulturarv

Ordning: Nye arbejdspladser + Attraktive levevilkår

LAG Stevns Udviklingsstrategi: Landsbyer, Natur      og Miljø

Startdato: 01-05-2009

Slutdato: 13-07-2011

Kulturhistorisk formidling ved Stevns Fyrcenter

Stevns Fyr har tidligere været Søværnets ejendom, men overgik for nylig til Skov- og Naturstyrelsen, efter at en til lejligheden dannet ”Stevns Fyrforening” havde kæmpet bravt for sagen. Fyret er lejet af Stevns Kommune, og Østsjællands Museum har etableret et fyrmuseum i den gamle fyrmesterbolig ved siden af fyret. LAG Stevns har støttet etableringen af dette museum.

Der er adgang til fyrtårnet og den fantastiske udsigt samt udstillingen i museet hver dag i fastlagte tidsrum. Man kan også nyde udsigten fra kystudkigshytten ved klintekanten, hvor sejladsen i Øresund er blevet overvåget. Da der er etableret borde og bænke i området, er der også gode muligheder for at spise medbragt mad.

Projektets formål var at udvikle området omkring Stevns Fyr og på en professionel måde formidle Fyrets og områdets historie. LAG Stevns har støttet projektet, da projektet lever op til en række af kriterierne i LAG Stevns Udviklingsstrategi. Dels ved at styrke og udvikle det lokale liv bredt set, og dels ved at give Stevnsboerne viden om deres kulturhistorie og en anderledes mulighed for at glædes over og færdes i egnens unikke natur. Projektet bidrager også til at øge antallet af turistmål på Stevns og understøtter dermed turisterhvervet.

stevns_fyr

Ansøger: Stevns Kommune

Samlet budget for projektet:  410.000 kr.

Midler fra LAG Stevns:              205.000 kr.

Øvrige bidragsydere:   

Skov- og Naturstyrelsen              105.000 kr.       Stevns Kommune                           85.000 kr.        Frivillige timer svarende til           15.000 kr.

LAG-nummer: 03-2009

Journalnummer: 3693-10-1759

Titel: Kulturhistorisk formidling ved Stevns Fyrcenter

Kontaktperson: Carsten Grønholt-Pedersen

Ansøgt beløb: 205.000kr.

Tilsagn LAG Stevns: 24-11-2009

Tilsagnsbeløb LAG Stevns: 205.000kr.

Tilsagn NaturErhvervstyrelsen: 16-03-2010

Tilsagnsbeløb NaturErhvervstyrelsen: 204.776 kr.

Udbetalt beløb: 192.605 kr.

Indsatsområde: Natur- og kulturarv

Ordning: Nye arbejdspladser + Attraktive levevilkår

LAG Stevns Udviklingsstrategi: Landsbyer, Natur og Miljø

Startdato: 01-01-2010

Slutdato: 15-03-2012

Helhedsplan for Tryggevælde og Stevns Ådal

Helhedsplan for Tryggevælde Ådal omhandlede kortlægning af hele ådalen inden for den stevnske kommunegrænse ift. landskabstyper, landsbyer, stier osv., for derved at skabe et samlet grundlag for udvikling af området. Projektet har involveret alle lodsejere og relevante interessenter inden for naturområdet, samt borgere der bor i området, for at indhente viden om ønsker og idéer udviklingen af området. LAG Stevns var projektholder på projektet, som er afviklet i tæt samarbejde med Stevns Kommune og Absolut Landskab. Projektets slutresultat er en rapport om status, muligheder og indsatser i området i årene fremover. Der er på baggrund af projektet dannet flere frivilliggrupper, som arbejder videre med realisering af nogle af de idéer, der er kommet i projektets løbetid.

Projektets formål havde til formål at udarbejde en helhedsplan med retningslinjer for en bæredygtig udvikling af området omkring Tryggevælde Ådal og Stevns Ådal, og som sikrer sammenhæng i ådalen, landskabeligt og oplevelsesmæssigt ved at forbedre dyre og planteliv og samtidig forbedre borgeres og besøgenes mulighed for rekreation, motion og oplevelser. LAG Stevns har støttet projektet, da det understøtter LAG-Stevns udviklingsstrategi ved at have fokus på at skabe sammenhæng i den (daværende) nye kommune, med Ådalene som samlende faktor, i stedet for som hidtil været det, der adskilte de to gamle kommuner. Dertil kommer at projektet har involveret bredt dvs. borgere og relevante foreninger, samt kommunen, og således styrke dialogen mellem de involverede parter, samt dannet grundlag for en bæredygtig udvikling omkring Ådalene, hvad angår natur, miljø, kultur, histore og det sociale aspekt.

helhedsplan_tryggevaeldeaadal

Ansøger: LAG Stevns

Samlet budget for projektet: 382.500 kr. (inkl. fotograf til 37.500 kr.)

Midler fra LAG Stevns:             191.250 kr.

Øvrige bidragsydere:                                             Stevns Kommune                       191.250 kr.

LAG-nummer: 04-2009 

Journalnummer: 3693-10-1845

Titel: Helhedsplan for Tryggevælde og Stevns Ådal

Kontaktperson: Jens Kierkegaard

Ansøgt beløb: 172.500 kr.

Tilsagn LAG Stevns: 27-01-2010

Tilsagnsbeløb LAG Stevns: 172.500 kr.

Tilsagn NaturErhvervstyrelsen: 06-07-2010

Tilsagnsbeløb NaturErhvervstyrelsen: 172.500 kr.

Udbetalt beløb: 138.000 kr.

Indsatsområde: Attraktive levevilkår

Ordning: Kompetenceudvikling og information

LAG Stevns Udviklingsstrategi: Landsbyer, Natur og Miljø

Startdato: 01-01-2010

Slutdato: 05-07-2012

Hårlev Byskov

I Hårlev, der er Stevns Kommunes næststørste by med ca. 3.000 indbyggere, ligger der tæt på byens centrum et lille stykke skov og park, som længe har trængt til at blive nytænkt for at være et anvendeligt og attraktivt område for beboerne i området.

Projektet har resulteret i, at Byskoven har fået et helt nyt tilsnit med nye faciliteter som bla. bålsted, hundeskov, hvor hunde kan løbe frit, og et sundhedsspor, hvor man ved at løbe eller gå en strækning kan bestemme sit kondital. LAG Stevns har støttet den konkrete realisering af renoveringen af Hårlev Byskov. 

Formålet med projektet var at løfte Hårlev by’s miljø og være et skridt i retningen mod at gøre Hårlev mere attraktiv som bosætnings by.

Projektet er støttet af LAG Stevns, da det understøtter udviklingsstrategen ved at sikre mere attraktive levevilkår i landdistrikterne og støtte op om initiativer, der styrker det lokale fællesskab.

 

haarlev_byskov

Ansøger: Stevns Kommune

Samlet budget for projektet:      407.000 kr.

Midler fra LAG Stevns:                200.000 kr.

Øvrige bidragsydere:                                             Stevns Kommune                       107.000 kr.                  Skov- og Naturstyrelsen             100.000 kr.

LAG-nummer: 02-2010

Journalnummer: 3693-11-2806

Titel: Renovering af Byskoven i Hårlev

Ansøger: Stevns Kommune

Kontaktperson: Berith Burkandt

Ansøgt beløb: 200.000 kr.

Tilsagn LAG Stevns: 16-09-2010

Tilsagnsbeløb LAG Stevns: 200.000 kr.

Tilsagn NaturErhvervstyrelsen: 16-03-2012

Tilsagnsbeløb NaturErhvervstyrelsen:200.000 kr.

Indsatsområde: Natur- og kulturarv

Ordning: Nye arbejdspladser + Attraktive levevilkår

LAG Stevns Udviklingsstrategi: Landsbyer, Natur og Miljø

Startdato: 17-09-2010

Slutdato: 15-03-2014

Digitalisering af Biografen i Snurretoppen

Biografen i ”Mødestedet Snurretoppen” i Store Heddinge, Stevns ”hovedstad,” er den eneste biograf i Stevns Kommune. Biografen drives af frivillige, og er den basisaktivitet, der sikrer, at Mødestedet Snurretoppen eksisterer som et centralt kultur- og medborgerhus på Stevns. Da nye film snart kun vil kunne fås i digitalt format, er det nødvendigt, at få digitaliseret apparaturet, hvis biografen skal overleve. LAG Stevns har valgt at støtte den digitale omlægning, da biografen er en vigtig drivkraft i det lokale kulturliv.

Projektets formål var at fremtidssikre et vigtigt kulturtilbud til de stevnske borgere. LAG Stevns har støttet projektet, da det styrker det lokale fællesskab og er en samlende og koordinerende aktivitet for lokale – specielt – kulturelle ildsjæle.

 

 

 logo-snurretoppen

Ansøger: Mødestedet Snurretoppen

Samlet budget for projektet:        920.400 kr.

Midler fra LAG Stevns:                    396.500 kr.

Øvrige bidragsydere:                     Kulturministeriet                                200.000 kr.              Stevns Kommune                             196.500 kr.        Snurretoppen                                     120.000 kr.    Frivillige timer svarende til                   7.400 kr.

LAG-nummer: 06-2010

Journalnummer: 3693-11-3247

Titel: Digitalisering af biografen i kulturhuset “Mødestedet Snurretoppen” 

Ansøger: Den selvejende institution Mødestedet Snurretoppen

Kontaktperson: Kurt Jacobsen

Ansøgt beløb: 396.500 kr.

Tilsagn LAG Stevns: 25-11-2010

Tilsagnsbeløb LAG Stevns: 396.500kr.

Tilsagn NaturErhvervstyrelsen: 28-11-2011

Tilsagnsbeløb NaturErhvervstyrelsen: 396.500kr.

Indsatsområde: Basale servicefaciliteter

Ordning: Nye arbejdspladser + Attraktive levevilkår

LAG Stevns Udviklingsstrategi: Kultur- og foreningsliv

Startdato: 01-01-2011

Slutdato: 31-12-2012

Stevns Fødevarenetværk

I slutningen af 2010 blev foreningen Stevns Fødevarenetværk en realitet, efter at lokale ildsjæle i 2 år havde arbejdet herfor. Foreningens formål er at skabe udvikling for de lokale fødevarevirksomheder, fra jord til bord. Lokale virksomheder, der arbejder frivilligt i foreningen, har skabt de første aktiviteter til igangsætning af netværket, og LAG Stevns har ydet tilskud til informationsmateriale og udstyr til brug for udbredelse af foreningens arbejde.

Projektets tre hovedmål var at øge omsætningen og antal arbejdspladser; skabe basis for sundere levevis blandt borgerne, ved at skabe øget kendskab til lokale kvalitetsprodukter, tilblivelsesprocessen og ingredienserne i den mad vi spiser; samt styrke turismen ved at gøre Stevns kendt som et sted, hvor man kan besøge gårdbutikker, caféer og restauranter, hvor retter bliver serveret, baseret på lokale råvarer. Lag Stevns har støttet projektet, da det understøtter Udviklingsstrategien ved at medvirke til at skabe sammenhæng i den nye kommune, styrke dialogen i lokalsamfundet, få noget nyt til at ske, som ikke var her før, være bæredygtigt både socialt, miljømæssigt og økonomisk, og også bidrage til at øge kendskabet til Stevns Kommune.

foedevarenetvaerk

Ansøger: Stevns Fødevarenetværk

Samlet budget for projektet: 60.000 kr.

Midler fra LAG Stevns:           25.000 kr.

Øvrige bidragsydere:                                                       Stevns Kommune                   25.000 kr.                          Frivillige timer svarende til    10.000 kr.

LAG-nummer: 08-2011

Journalnummer: 3693-11-3337

Titel: Stevns Fødevarenetværk –                          informationsmateriale og udstyr

Ansøger: Stevns Fødevarenetværk

Kontaktperson: Dan Christensen

Ansøgt beløb 25.000 kr.

Tilsagn LAG Stevns: 21-06-2011

Tilsagnsbeløb LAG Stevns: 25.000 kr.

Tilsagn NaturErhvervstyrelsen: 26-09-2012              

Tilsagnsbeløb NaturErhvervstyrelsen: 25.000 kr.

Indsatsområde: Basale servicefaciliteter   

Ordning: Attraktive levevilkår i landdistrikterne

LAG Stevns Udviklingsstrategi: Kultur- og foreningsliv

Startdato: 22-06-2011

Slutdato: 25-09-2014

Hellested forsamlingshus

Hellested Forsamlingshus har gennem 130 år været samlingspunkt for Hellested sogn, men nu trænger huset til at kunne honorere nye tiders krav om mere tidssvarende rammer: indretning, tilgængelighed og et gulv, man ikke er ved at falde igennem. På den måde vil vi sikre, at alle slags borgere har mulighed for og lyst til fortsat at samles og bruge forsamlingshuset til formål af enhver slags.

Projektet vil indebære isolering og udskiftning af et næsten 70 års gammelt gulv, ligesom vi håber at få mulighed for at modernisere vægge og ruminddeling af huset store sal, så både store og mindre forsamlinger kan benytte rummet.

Projektet bidrager til LAG Stevns formål om  at støtte op om initiativer der styrker det lokale fællesskab. Projektet falder inden for LAG Stevns fokusområde “Kultur og foreningsliv” og understøtter her strategierne om at:

a) udvikle, styrke og forny eksisterende kultur- og forenings-aktiviteter

b) medvirke til at skabe nye kultur- og foreningsaktiviteter

c) medvirker til at skabe øget netværk og samarbejde mellem kultur- og foreningsaktiviteter

LAG Stevns har støttet projektet, fordi et aktivt fritids- og kulturtilbud skaber bedre vilkår for de tilbageværende erhverv og giver mulighed for øget bosætning. Det er ikke kun til gavn for Hellesteds indbyggere, men for hele området.

Ansøger: Hellested Forsamlingshus

Samlet budget for projektet: 150.000 kr.

Midler fra LAG Stevns: 150.000 kr.                               

LAG-nummer: 05-2013

Journalnummer: 32408-13-4897

Titel: Hellested Forsamlingshus

Kontaktperson: Karen Secher

Ansøgt beløb: 150.000 kr.

Tilsagn LAG Stevns: 17.05.2013

Tilsagnsbeløb LAG Stevns: 150.000 kr.

Tilsagn NaturErhvervstyrelsen: 03.12.2013           

Tilsagnsbeløb NaturErhvervstyrelsen: 150.000 kr.

Indsatsområde: Basale serviceaktiviteter

Ordning: Attraktive levevilkår

LAG Stevns Udviklingsstrategi: Kultur og foreningsliv

Startdato: 01.07.2013

Slutdato: 01.07.2015

Tinghuset Store Heddinge

Stevns Kommune har indgået partnerskab med energiselskabet SEAS-NVE og energifirmaet VillaWat om fælles drift af Tinghuset. Formålet med partnerskabet har været at omdanne Tinghuset til et energi- og teknologihus, hvor borgene kan udforske og få et indblik i fremtidens energiløsninger, samtidig med Tinghusets lokaler og sal kan benyttes til gavn for kommunens indbyggere.

Tinghuset er indrettet med konferencelokale med moderne videoteknolig og installation til energiformidling, demonstrations-lokaler til formidling af energibesparelsesteknolig, erhvervs-lokaler til erhvervsrådgivning, vidensrum til opkvalificering, lektiecafé og coaching, medierum til musik, grafik og video og web-redigering.

Projektet har haft til formål at skabe dagligt liv i St. Heddinge til gavn for foreningslivet og lokalt erhvervsliv. Ligeledes er en essentiel del af projektet at formidle bæredygtighed i form af energiformidlingsinstallationer og revolutionerende energi-teknologibesparelser. Alt i respekt for Tinghuset historiske og arkitektoniske værdi.

udvikling-stevns-tinghuset

Ansøger: Stevns Kommune

Samlet budget for projektet: 1.982.000 kr.

Midler fra LAG Stevns: 407.460,30 kr.        

Øvrige bidragsydere:                                                     Stevns Kommune             500.000 kr.                    SEAS NVE og VillaWat     982.000 kr.

LAG-nummer: 08-2013

Journalnummer: 32407-13-5223

Titel: Tinghuset – fra tinghus til energihus

Kontaktperson: Jakob Splidsboel

Ansøgt beløb: 500.000 kr.

Tilsagn LAG Stevns: 22.05.2013

Tilsagnsbeløb LAG Stevns: 407.460,30 kr.

Tilsagn NaturErhvervstyrelsen: 05.12.2013         

Tilsagnsbeløb NaturErhvervstyrelsen: 407.460,3 kr.

Indsatsområde: Basale servicefaciliteter

Ordning: Nye arbejdspladser

LAG Stevns Udviklingsstrategi: Landsbyer, Natur og Miljø, Erhvervsudvikling og turisme, Kultur og Foreningsliv

Startdato: 01.06.2013

Slutdato: 01.07.2015

Træflydebroer over Tryggevælde Å

I juni 2014 blev der etableret tre træflydebroer til isætning af kanoer og kajakker i Tryggevælde å. De blev etableret dels for at gøre det lettere for de sejlende at opleve ådalens unikke fugle og planteliv, dels for at beskytte åbrinkene. De tre broer findes følgende steder: ved Prambroen i Strøby Egede, ved Kirkestien ved det grønne område i Strøby samt i forbindelse med p-pladsen ved Tingvejen.

Formålet med projektet er at få skabt et attraktivt rekreativt område, hvor primært borgerne på Stevns får en muligt for friluftsliv og en unik oplevelse af naturen langs Tryggevælde Å. Træflydebroerne giver let adgang til den unikke stevnske natur, på en for naturen skånsom måde.

Projektet understøtter også LAG indsatsområde vedr. turisme.

kajak_sttes_i_vandet_fra_flydebroen

Ansøger: Stevns Kommune

Samlet budget for projektet: 150.000 kr.

Midler fra LAG Stevns: 150.000 kr.              

LAG-nummer: 09-2013

Journalnummer: 32408-13-5038

Titel: Etableringen af to træflydebroer ved Tryggevælde Å

Kontaktperson: Birgitte Nielsen

Ansøgt beløb: 150.000 kr.

Tilsagn LAG Stevns: 17.05.2013

Tilsagnsbeløb LAG Stevns: 150.000 kr.

Tilsagn NaturErhvervstyrelsen: 14.08.2013       

Tilsagnsbeløb NaturErhvervstyrelsen: 150.000 kr.

Indsatsområde: Natur- og Kulturarv

Ordning: Attraktive levevilkår

LAG Stevns Udviklingsstrategi: Landsbyer, Natur og Miljø + Erhvervsudvikling og Turisme

Startdato:

Slutdato: 

Værestedet Café Stevnen

Café Stevnen er organiseret som en institution under KFUM’s sociale arbejde.

Café Stevnen er et værested for borgere, som ikke føler sig som en del af det eksisterende foreningsliv, som føler sig ensomme/mangler et socialt netværk, som har et misbrugs-problem og som er socialt/psykisk sårbare samt frivillige, der gerne vil give en hjælpende hånd til andre mennesker. Café Stevnen er et fristed fra gaden, fra systemet og fra de omgivende normaliseringskrav. Den er et rum og en ramme, hvor udsatte mennesker kan skabe de relationer, der er udgangspunktet for at tage små skridt.

Projektet forventes at forbedre livskvaliteten for brugerne, at medvirke til en tilknytning til arbejdsmarkedet, at medvirke til mindske afhængighed af alkohol og andre rusmidler, at skabe indholdsrig og meningsfyldt aktivering for borgere på overførselsindkomster samt at fremme indsigt i og brugen af it med henblik på bedre at kunne betjene sig selv i fremtidens digitaliserede samfund.

Projektet lever op til LAG’s strategi m.h.t. at medvirke til at udvikle, styrke og forny eksisterende kultur-og foreningsaktiviteter, at medvirke til at skabe nye kultur- og foreningsaktiviteter samt at skabe øget netværk og samarbejde mellem kultur- og foreningsaktiviteter.

 

Ansøger: KFUM Socialt Arbejde Hovedkontor

Samlet budget for projektet: 200.000 kr.

Midler fra LAG Stevns: 137.500 kr.

LAG-nummer: 04-2012

Journalnummer: 32408-12-3996

Titel: Værestedet Café Stevnen for socialt udsatte

Kontaktperson: Hanne Nilsson

Ansøgt beløb: 200.000 kr.

Tilsagn LAG Stevns: 18.04.2012

Tilsagnsbeløb LAG Stevns: 200.000 kr.

Tilsagn NaturErhvervstyrelsen: 10.12.2013     

Tilsagnsbeløb NaturErhvervstyrelsen: 137.500 kr.

Indsatsområde: Basale servicefaciliteter

Ordning: Attraktive levevilkår

LAG Stevns Udviklingsstrategi: Kultur- og Foreningsliv

Startdato: 28.04.2012

Slutdato: 01.07.2015

Fotobog Stevns Klint

Fotobogen om Stevns Klint skal signalere til omverdenen, at klinten har enestående universel værdi og skal således virke til at brande Stevns Klint og skal indgå som en del af det målrettede arbejde for at styrke områdets attraktionsværdi og derved områdets potentiale for vækst indenfor turisme.

Bogen udgives i en dansk og en engelsk udgave med stemningsmættede fotografier af højeste kvalitet for at illustrere klintens værdi, og derved understøtte klintens prestigefyldte status som UNESCO Verdensarv. Bogen skal også fungere som “visitkort” for Stevns Klint over for vigtige interessenter såvel i som uden for Danmark.

Bogen understøtter LAG Stevns to fokusområder “Landsbyer, natur og miljø” og “Erhvervsudvikling og turisme”.

stevns klint 600x300

Ansøger: Østsjællands Museum

Samlet budget for projektet: 69.000 kr.

Midler fra LAG Stevns: 69.000 kr.

LAG-nummer: 05-2012

Journalnummer: 32408-12-4465

Titel: Fotobog Stevns Klint

Kontaktperson: Tove Damsholt

Ansøgt beløb: 69.000 kr.

Tilsagn LAG Stevns: 25.06.2012

Tilsagnsbeløb LAG Stevns: 69.000 kr.

Tilsagn NaturErhvervstyrelsen: 03.12.2013     

Tilsagnsbeløb NaturErhvervstyrelsen: 69.000 kr.

Indsatsområde: Natur- og kulturarv

Ordning: Formidling af natur- og kulturarv

LAG Stevns Udviklingsstrategi: Landsbyer, Natur og Miljø

Startdato: 20.06.2012

Slutdato: 01.07.2015

Både / Og

Projekt ‘Både / Og’ er en projektramme, hvis indhold er forberedt i Stevns Kommunes Turistpolitiske Redegørelse (2011) og ‘modnet’ gennem et Stedet Tæller-projekt i 2012.

Projektets overordnede idé er at skabe nyt liv på havnen i Rødvig ved at supplere de fiskerirelaterede funktioner med nye aktiviteter inden for turisme og oplevelsesøkonomi.

Projektet omfatter en række forskellige delprojekter, herunder anlægsprojekter på Christiansø med henblik på adgang til stranden og havnen (Ny belægning og forskønnelse, adgang til stranden), anlægsprojekter i Fiskerihavnen med henblik på tiltrækning af gæstesejlere og turister (Bro for kano og kajak) samt anlægsprojekter i Lystbådehavnen med henblik på tiltrækning af gæstesejlere og turister (Klap-en-fisk hyttefad).

 

 baade_og_ll

Ansøger: Stevns Turistforening

Samlet budget for projektet: 220.738 kr.

Midler fra LAG Stevns: 220.738 kr.

LAG-nummer: 08-2012

Journalnummer: 32407-12-4456

Titel: Både/og – Fiskeri og turisme på Rødvig Havn II (Delprojekt 2)

Kontaktperson: Lone Dalthur

Ansøgt beløb: 220.738 kr.

Tilsagn LAG Stevns: 28.11.2012

Tilsagnsbeløb LAG Stevns: 220.738 kr.

Tilsagn NaturErhvervstyrelsen: 03.12.2013    

Tilsagnsbeløb NaturErhvervstyrelsen: 220.738 kr.

Indsatsområde: Turisme

Ordning: Udvikling af mindre turismeaktiviteter

LAG Stevns Udviklingsstrategi: Erhvervsudvikling og turisme 

Startdato: 01.01.2013

Slutdato: 01.07.2015
 

Formidling af særlig historie for Lund By

Projektet indeholder opsætning af en formidlingstavle med hjælp fra Østsjællands Museum indeholdende formidling af de særlige og interessante historier fra Lund og Stevns, herunder:

  • Lund som det sidste sted i Danmark, hvor gårdene blev udflyttet
  • Lund Bys hovedgade, der er en historisk hulvej
  • Et særligt søslag, hvor 5 borgere i 1812 blev tildelt Dannebrog-korset.

Projektet indeholder endvidere en forskønnelse af området omkring mindestenene for hhv. udflytningen af gårdene og søslaget samt etablering af adgang dertil i form af en trappe.

Projektet bidrager til:

  • at styrke det lokale sammenhold i Lund
  • at holde på de forbipasserende turister
  • at formidle lokale historiske og kulturelle historier

LAG Stevns har støttet projektet, fordi det understøtter udviklingsstrategiens to fokusområder Kultur- og foreningsliv samt Erhvervsudviling og turisme.

Ansøger: Lund Bylaug

Samlet budget for projektet: 9.000 kr.

Midler fra LAG Stevns: 

LAG-nummer: 02-2013

Journalnummer: 32408-13-5184

Titel: Formidling af særlig historie for Lund By

Kontaktperson: Mogens Haugaard Nielsen

Ansøgt beløb: 9.000 kr.

Tilsagn LAG Stevns: 17.05.2013

Tilsagnsbeløb LAG Stevns: 9.000 kr.

Tilsagn NaturErhvervstyrelsen: 02.12.2013

Tilsagnsbeløb NaturErhvervstyrelsen: 9.000 kr.

Indsatsområde: Natur- og kulturarv

Ordning: Formidling af natur og kulturarven

LAG Stevns Udviklingsstrategi: Kultur- og foreningsliv + Erhvervsudvikling og turisme

Startdato: 01.06.2013

Slutdato: 01.07.2015

Kirkestien, udvidelse af faciliteter

Projektets formål er en forbedring af publikums mulighed for færdsel og ophold i nær tilknytning til natur- og kulturarven, hvor der allerede er et handicapegnet stiforløb.

Projektets målgruppe er lokale borgere, gæster og især handicappede gæster, så de sikres en god mulighed for at komme ud og opleve naturen.

Derfor etableres en handicapegnet sti fra Kirkestien hen til eksisterende shelter, borde, bænke og bålplads, idet både shelter og et bord-bænkesæt er bygget efter mål til handicappede.

Shelteret mangler et toilet i umiddelbar nærhed. Derfor opstilles et multlokum i nær tilknytning til shelteret, men i tilpas afstand, så overnatnings- og opholdsfaciliteter bliver mere publikumsvenlige.

I forbindelse med Kirkestien er opsat et fugletårn, men der mangler hegn ud til den tilstødende eng, så publikum kan få adgang også når der afgræsses.

Projektet er en forbedring af et tidligere projekt (også støttet af LAG) og bidrager sammen med andre projekter til at øge Strøby landsbys attraktivitet som bosted og udflugtsmål gennem en forbedring af de rekreative muligheder og egnethed. Det styrker turismen (især den grønne turisme) og styrker det lokale foreningssamarbejde og foreningsliv.

LAG Stevns har støttet projektet, fordi det understøtter udviklingsstrategiens fokusområde Landsbyer, Natur og Miljø.

Ansøger: Stevns kommune

Samlet budget for projektet: 25.000 kr.

Midler fra LAG Stevns: 23.795 kr.

LAG-nummer: 06-2013

Journalnummer: 32408-13-5076

Titel: Kirkestien, udvidelse af faciliteter

Kontaktperson: Charlotte Lønborg Frantzen

Ansøgt beløb: 25.000 kr.

Tilsagn LAG Stevns: 17.05.2013

Tilsagnsbeløb LAG Stevns: 25.000 kr.

Tilsagn NaturErhvervstyrelsen: 03.12.2013

Tilsagnsbeløb NaturErhvervstyrelsen: 23.795 kr.

Indsatsområde: Natur- og kulturarv

Ordning: Attraktive levevilkår

LAG Stevns Udviklingsstrategi: Landsbyer, Natur og Miljø

Startdato: 01.07.2013

Slutdato: 01.07.2015

Munkegårdsparken i Store Heddinge

Munkegårdsparken er et såkaldt matrikelløst værested og fungerer som et krydsfelt, hvor beboere, unge og øvrige færdes.

Tanken bag projektet har været at skabe et rekreativt friluftsområde, hvor der er plads og råderum for alle, hvilket skal gøre området mere indbydende og skabe gode faciliteter og oversigtsforhold. Det skal alt sammen bevirke, at borgerne får større lyst til at færdes i området. Det nye Munkegårdsområde er udviklet ud fra de fire nøgleord: sammenhæng, adgang, åbenhed og bevægelse.

Konkrete tiltag for at opnå det ønskede rekreative område omfatter blandt andet et stisystem med lys, picnicareal, tarzansti, udtynding og beplantning i skoven samt opstilling af borde/bænke.

Projektet har til formål at skabe tilgængelighed til naturen lokalt. Skabe et område hvor Munkegårdsparken og området omkring parken mødes i et for alle parter tilfredsstillende, bæredygtigt forhold, der bliver til gavn og glæde for så mange mennesker som muligt.

Projektet med at forbedre Munkegårdsparken understøtter LAG Stevns’ udviklingsstrategis fokusområde Landsbyer, Natur og Miljø og indsatsen for at forbedre levevilkårene og dermed styrke bosætningen i Stevns Kommune.

Ansøger: Stevns kommune

Samlet budget for projektet: 450.000 kr.

Midler fra LAG Stevns: 450.000 kr. 

LAG-nummer: SJP-01

Journalnummer: 32408-13-200M-192

Titel: Munkegårdsparken i Store Heddinge

Kontaktperson: Birgitte Nielsen

Ansøgt beløb: 450.000 kr.

Tilsagn LAG Stevns: 15.07.2013

Tilsagnsbeløb LAG Stevns: 450.000 kr.

Tilsagn NaturErhvervstyrelsen: 06.11.2013

Tilsagnsbeløb NaturErhvervstyrelsen: 450.000 kr.

Indsatsområde: 280 mio. kr. puljen

Ordning: Attraktive levevilkår

LAG Stevns Udviklingsstrategi: Landsbyer, Natur og Miljø

Startdato: 01.08.2013

Slutdato: 01.07.2015

 

Stevns Fiskeri LAG

 

Badebro ved Holtug Bøgeskov Strand

Projektet omfatter etableringen af en 20 meter lang og 1,6 meter bred badebro ved Holtug Bøgeskov Strand. Broen skal føre ud over det brede stenbælte, der er langs stranden, så badegæsterne lettere kommer  til sandbund.

Broen etableres samtidig så bred og med støttegelænder, at  gangbesværede og kørestolsbrugere har nemmere ved at komme i vandet.

Broen er en del af en række tiltag, med det mål at forbedre forholdene for de badende ved Bøgeskoven Strand, hvoraf nogle allerede er gennemført.

Projektets formål er at gøre hele området til et attraktivt ferie og turistmål ved at bidrage til at Bøgeskov Strand og Havn bliver kendt som STEDET, hvor både lokale og turister fra nær og fjern henlægger deres ferieture og søndagsudflugter.

 

broindvielse 019

Ansøger: Strandforeningen Gjorslev Bøgeskov

Samlet budget for projektet: 124.125 kr.

Midler fra LAG Stevns: 50.000 kr.

Øvrige bidragsydere:                                
Friluftsrådet med kr. 56.000            
Strandforeningen Gjorslev Bøgeskov  8.125 kr. (samt for kr. 6.000 kr. frivillige timer)

LAG-nummer: 2011-01

Journalnummer: 33004-12-0423

Titel: Badebro ved Holtug Bøgeskov strand

Kontaktperson: Jørn Kolind

Ansøgt beløb: 50.000 kr.

Tilsagn LAG Stevns: 6.9.2011

Tilsagnsbeløb LAG Stevns: 50.000 kr.

Tilsagn NaturErhvervstyrelsen: 21.12.2012

Tilsagnsbeløb NaturErhvervstyrelsen: 50.000 kr.

Indsatsområde: Fornyelse og udvikling af kystlandsbyer med fiskeriaktiviteter

Ordning: Attraktive levevilkår i fiskeriområderne

LAG Stevns Udviklingsstrategi: Øger turismen og bevarer eller skaber arbejdspladser

Startdato: 6.9.2011

Slutdato: 20.12.2014  

Udbygning af Roklubben Stevns lokaler

Roklubben er i stigende grad blevet et omdrejningspunkt for alskens aktiviteter i Rødvig Havn. Medlemstallet er steget fra ca. 100 til ca. 400 på 4 år, og det fortsætter. Desuden er der brug for flere toiletfaciliteter, både for offentligheden generelt og for brugerne af havnen.

Dette imødegås af en tilbygning til Roklubbens nuværende bygning. Tilbygningen inkluderer et arbejdende værksted til vedligeholdelse af klubbens både og udstyr, hvilket der for nuværende  ikke findes i klubben.

Udbygningen af lokalerne vil både understøtte den stigende medlemsskare i Roklubben og muliggøre yderligere aktiviteter der, give plads til de offentlige toiletter, som Stevns Kommune vil bekoste, og de bade- og toiletfaciliteter, som Fiskerihavnen ønsker at etablere i bygningen.

Stevns Fiskeri LAG har støttet projektet, fordi det understøtter udviklingsstrategiens målsætninger om øget turisme og nye arbejdspladser.

 

roedvig_havn_udefra

Ansøger: Roklubben Stevns

Samlet budget for projektet: 1.950.000 kr.

Midler fra LAG Stevns: 275.000 kr.

Øvrige bidragsydere:                                    Roklubben Stevns    1.617.000 kr. (samt for 58.000 kr. frivillige timer)

LAG-nummer: 2011-02

Journalnummer: 33004-12-0426

Titel: Udbygning af Roklubben Stevns lokaler

Kontaktperson: Uffe Haugaard

Ansøgt beløb: 470.000 kr.

Tilsagn LAG Stevns: 21.11.2011

Tilsagnsbeløb LAG Stevns: 275.000 kr.

Tilsagn NaturErhvervstyrelsen: 13.03.2013

Tilsagnsbeløb NaturErhvervstyrelsen: 275.000 kr.

Indsatsområde: Etablering af servicefaciliteter og andre rammeskabende aktiviteter til gavn for erhvervslivet

Ordning: Styrkelse af konkurrenceevnen i fiskeriområderne

LAG Stevns Udviklingsstrategi: Øget turisme og nye arbejdspladser

Startdato: 18.11.2011

Slutdato: 12.3.2015

Uddybning af Bøgeskoven Fiskerihavn

Bøgeskoven Fiskerihavn har fået foretaget en ekstraordinær uddybning med henblik på at kunne tiltrække flere lystsejlere til havnen.

Tidligere har havnen kun haft plads til et begrænset antal lystbåde, og en del har stået på venteliste. Det har derfor været oplagt at skabe forhold, der gør, at havnens fulde potentiale kan udnyttes.

Med uddybningen af havnen vil det blive muligt for flere lidt større sejlere, der stikker lidt dybere, at komme ind i havnen. Projektet handler således om at udvikle havnen som helhed.

I forbindelse med uddybningen er der blevet anlagt en ny anløbsbro, som Bøgeskoven Fiskerihavn selv har bekostet, hvor lystsejlerne vil kunne lægge til.

Dette projekt er støttet af Stevns Fiskeri LAG og er en del af en større indsats i Bøgeskoven. Udviklingen af Bøgeskoven Havn er et konkret udviklingsområde i Stevns Fiskeri LAG Udviklings-strategi og understøtter målsætningen om øget turisme og bevarelse eller skabelse af arbejdspladser.

 

boegeskov_havn

Ansøger: Bøgeskoven Fiskerihavn

Samlet budget for projektet: 155.500 kr.

Midler fra LAG Stevns: 86.400 kr.    

Øvrige bidragsydere:
Bøgeskoven Fiskerihavn 59.100 kr. (samt kr. 10.000,- i frivillige timer)

LAG-nummer: 2011-03

Journalnummer: 33004-12-0424

Titel: Uddybning af Bøgeskoven Fiskerihavn

Kontaktperson: Allan Bjørn Nielsen

Ansøgt beløb: 86.400 kr.

Tilsagn LAG Stevns: 21.11.2011

Tilsagnsbeløb LAG Stevns: 86.400 kr.

Tilsagn NaturErhvervstyrelsen: 27.7.2012

Tilsagnsbeløb NaturErhvervstyrelsen: 86.400 kr.

Udbetalt beløb: 85.320 kr.

Indsatsområde: Mindre infrastruktur- og servicefaciliteter rettet mod turismeaktiviteter

Ordning: Etablering og udvikling af faciliteter til gavn for små fiskerisamfund

LAG Stevns Udviklingsstrategi: Øger turismen og bevarer eller skaber arbejdspladser

Startdato: 18.11.2011

Slutdato: 26.7.2014

Ny toiletbygning på Bøgeskoven Fiskerihavn

Som led i en større udviklingsindsats i Bøgeskoven er en ny toiletbygning blevet bygget. Projektets formål er at etablere ordentlige servicefaciliteter i havnen, så det bliver mere attraktivt for flere lystsejlere og andre besøgende at bruge havnen.

Projektet vil understøtte det forventede stigende antal besøgende til Bøgeskoven Fiskerihavn og strand, såvel sejlende som kørende, cyklende og vandrende turister.

Stevns Fiskeri LAG har støttet projektet, fordi det understøtter udviklingsstrategiens målsætninger om øget turisme og bevarelse eller skabelse af arbejdspladser.

 

boegeskov_havn

Ansøger: Bøgeskoven Fiskerihavn

Samlet budget for projektet: 213.000 kr.

Midler fra LAG Stevns: 110.500 kr.  

Øvrige bidragsydere:

Bøgeskoven Fiskerihavn   kr. 92.500 kr. (samt frivillige timer til en værdi af 10.000 kr.)                          

LAG-nummer: 2011-04

Journalnummer: 33004-12-0425

Titel: Ny Toiletbygning på Bøgeskoven Fiskerihavn

Kontaktperson: Dan Pedersen

Ansøgt beløb: 110.500 kr.

Tilsagn LAG Stevns: 21.11.2011

Tilsagnsbeløb LAG Stevns: 110.500 kr.

Tilsagn NaturErhvervstyrelsen: 13.9.2012

Tilsagnsbeløb NaturErhvervstyrelsen: 110.500 kr.

Indsatsområde: Mindre infrastruktur- og servicefaciliteter rettet mod turismeaktiviteter

Ordning: Etablering og udvikling af faciliteter til gavn for små fiskerisamfund

LAG Stevns Udviklingsstrategi: Øger turismen og bevarer eller skaber arbejdspladser

Startdato: 18.11.2011

Slutdato: 12.9.2014

Offentlige toiletfaciliteter i Roklubben Stevns bådebygning

Etablering af offentlige toiletfaciliteter i Roklubben Stevns bådebygning beliggende på Rødvig Fiskerihavns grund. Roklubben har etableret råhuset og har ansøgt om midler til etablering af toiletfaciliteterne efter gældende regler for offentlige toiletter.

Offentlig adgang til nutidssvarende toiletfaciliteter på Rødvig Fiskerihavn vil på sigt give større offentlig udnyttelse af Fiskerihavnen og stranden af både sejlere, fastboende og andre gæster. Det vil tiltrække flere besøgende.

Stevns Fiskeri LAG har støttet projektet, fordi det fremmer fiskerihavnen, både som arbejdsplads og som attraktion for besøgende, og understøtter LAG’s mål om øget turisme og nye arbejdspladser.

 

rdvig

Ansøger: Roklubben Stevns

Samlet budget for projektet: 145.200 kr.

Midler fra LAG Stevns: 75.000 kr.                     

LAG-nummer: 2012-01

Journalnummer: 33004-12-0467

Titel: Offentlige toiletfaciliteter i Roklubben Stevns bådebygning

Kontaktperson: Uffe Haugaard

Ansøgt beløb: 145.200 kr.

Tilsagn LAG Stevns: 27.3.2012

Tilsagnsbeløb LAG Stevns: 75.000 kr.

Tilsagn NaturErhvervstyrelsen: 6.12.2012

Tilsagnsbeløb NaturErhvervstyrelsen: 75.000 kr.

Indsatsområde: Mindre infrastruktur- og servicefaciliteter rettet mod turismeaktiviteter

Ordning: Etablering og udvikling af faciliteter til gavn for små fiskerisamfund

LAG Stevns Udviklingsstrategi: Øget turisme og evt. nye arbejdspladser

Startdato: 27.3.2012

Slutdato: 5.12.2014

Toilet og Badefaciliteter på Rødvig Fiskerihavn

De nye faciliteter skal understøtte havnens brugervenlighed over for fiskere, sejlere og andre brugere af havnens faciliteter. Projektet er en del af arbejdet med at gøre Rødvig Havn mere attraktiv som erhvervshavn. Havnen er istand til at rumme ca. 5 gange så mange erhvervsfiskende kuttere som nu. Derfor skal havnen gøres mere attraktiv og brugervenlig for lystsejlere, og de nye faciliteter skal dermed være med til at understøtte den igangværende proces med at øge indtjeningen på turisterhvervet og de oplevelsesbaserede tilbud i havneområdet.

Stevns Fiskeri LAG har støttet projektet, fordi det understøtter målsætningerne om øget turisme og nye arbejdspladser.

 

 

 rodvighavn

Ansøger: Rødvig Fiskerihavn

Samlet budget for projektet: 358.500 kr.

Midler fra LAG Stevns: 150.000 kr.                 

LAG-nummer: 2012-02

Journalnummer: 33004-12-0481

Titel: Toilet og Badefaciliteter på Rødvig Fiskerihavn

Kontaktperson: Kristian Olsen

Ansøgt beløb: 358.500 kr.

Tilsagn LAG Stevns: 27.3.2012

Tilsagnsbeløb LAG Stevns: 150.000 kr.

Tilsagn NaturErhvervstyrelsen: 13.11.2012

Tilsagnsbeløb NaturErhvervstyrelsen: 150.000 kr.

Indsatsområde: Etablering af servicefaciliteter og andre rammeskabende aktiviteter til gavn for erhvervslivet

Ordning: Styrkelse af konkurrenceevnen i fiskeriområderne

LAG Stevns Udviklingsstrategi: Øget turisme og evt. nye arbejdspladser

Startdato: 27.3.2012

Slutdato: 12.11.2014

Både / Og – Turisme og fiskeri i Rødvig Havn

Projektets idé er at skabe nyt liv på fiskerihavnen i Rødvig ved at supplere de fiskerirelaterede funktioner med nye aktiviteter inden for turisme og oplevelsesøkonomi. Der skal udvikles nye oplevelsestilbud med afsæt i havet, havnen og fiskeriet, og de fysiske forhold på havnen skal omdannes, så de kan rumme disse tilbud.

Omdannelsen skal ske under – ikke blot bevaring, men forbedring og sikring af kulturmiljøet på Rødvig Havn. Det er vigtigt, da kulturmiljøet netop er den ’stedbundne ressource’, som hele projektet bygger på.

Det afgørende punkt i idégrundlaget er, at de nye funktioner ikke skal erstatte de gamle, men at der tværtimod skal skabes sameksistens og samspil / synergi mellem fiskerirelaterede og oplevelsesøkonomiske aktiviteter. Dette vil sikre vækst-muligheder for både oplevelses- og fiskerierhverv: De nye oplevelsestilbud bliver meget mere attraktive, når de bygger på og ’fyldes af’ livet på fiskerihavnen.

Projektet placerer sig i to af Stevns Fiskeri LAG-strategiens fire fokusområder (’Rødvig’ og ’Fødevarer og fiskeri’), og
påvirker et tredje (’Klinten’) positivt.

Ansøger: Stevns Turistforening

Samlet budget for projektet: 335.000 kr. 

Midler fra LAG Stevns: 250.000 kr.

LAG-nummer: 2012-03

Journalnummer: 33004-12-0449

Titel: Både / Og – Turisme og fiskeri i Rødvig Havn

Kontaktperson: Lone Dalthur

Ansøgt beløb: 335.000 kr.

Tilsagn LAG Stevns: 17.3.2012

Tilsagnsbeløb LAG Stevns: 250.000 kr.

Tilsagn NaturErhvervstyrelsen: 19.3.2013

Tilsagnsbeløb NaturErhvervstyrelsen: 335.000 kr.

Indsatsområde: Mindre infrastruktur- og servicefaciliteter rettet mod turismeaktiviteter

Ordning: Etablering og udvikling af faciliteter til gavn for små fiskerisamfund

LAG Stevns Udviklingsstrategi: Øget turisme og evt. nye arbejdspladser

Startdato: 15.4.2012

Slutdato: 18.4.2015

Både / Og – Turisme og fiskeri Rødvig Havn II

Projekt ‘Både / Og’ er en projektramme, hvis indhold er forberedt i Stevns Kommunes Turistpolitiske Redegørelse (2011) og ‘modnet’ gennem et Stedet Tæller-projekt i 2012.

Projektets overordnede idé er at skabe nyt liv på havnen i Rødvig ved at supplere de fiskerirelaterede funktioner med nye aktiviteter inden for turisme og oplevelsesøkonomi.

Projektet omfatter en række forskellige delprojekter, herunder anlægsprojekter i Fiskerihavnen (nyt slæbested for trollingbåde, spildevandspumpe for gæstesejlere og befæstigelse af parkeringsareal for trolling-trailere) samt anlægsprojekter i Lystbådehavnen (legeplads, udendørs opholdsareal med belægning, borde-bænke, beplantning mv., overdækket grillområde og udekøkken ved sejlklubben), alt sammen med henblik på tiltrækning af gæstesejlere og turister.

baade_og_ll

Ansøger: Stevns Turistforening

Samlet budget for projektet: 568.968 kr.

Midler fra LAG Stevns: 568.968 kr.

LAG-nummer: 2012-04

Journalnummer: 33004-12-0519

Titel: Både / Og – Turisme og fiskeri Rødvig Havn II

Kontaktperson: Lone Dalthur

Ansøgt beløb: 568.968 kr.

Tilsagn LAG Stevns: 30.11.2012

Tilsagnsbeløb LAG Stevns: 568.968 kr.

Tilsagn NaturErhvervstyrelsen: 12.12.2013

Tilsagnsbeløb NaturErhvervstyrelsen: 568.968 kr.

Indsatsområde: Mindre infrastruktur- og servicefaciliteter rettet mod turismeaktiviteter

Ordning: Etablering og udvikling af faciliteter til gavn for små fiskerisamfund

LAG Stevns Udviklingsstrategi: Øget turisme og evt. nye arbejdspladser + Fødevarer og Fiskeri

Startdato: 01.01.2013

Slutdato: 01.07.2015

Kultur- og arrangementstelt til Rødvig Havne

Formålet med anskaffelsen af et telt er at skabe de fysiske rammer for aktiviteter som kultur-, kunst- og erhvervs-arrangementer mv. på de to havne i Rødvig og medvirke til at binde dem sammen.

At skabe mulighed for flere aktiviteter understøtter turisme-indsatsen samt lokale erhvervsdrivende og kunstneres mulighed for at præsentere sig og skabe meromsætning. 

Projektet bidrager til at skabe turistmæssige aktiviteter på havnene i Rødvig og bidrager på den måde til de andre aktiviteter i og omkring Rødvig Havn, som arbejder på at supplere fiskerierhvervet med aktiviteter indenfor off-shore og her turisme.

Stevns Fiskeri LAG har støttet projektet, fordi det understøtter udviklingsstrategiens målsætninger om øget turisme og nye arbejdspladser samt fokusområdet fødevarer og fiskeri.

 

rodvig

Ansøger: Rødvig Borgerforening

Samlet budget for projektet: 4. 500 kr.

Midler fra LAG Stevns: 4.500 kr.

LAG-nummer: 2013-01

Journalnummer: 33004-13-0692

Titel: Kultur og arrangementstelt til Rødvig Havn

Kontaktperson: Freddie Larsen

Ansøgt beløb: 4.500 kr.

Tilsagn LAG Stevns: 22.05.2013

Tilsagnsbeløb LAG Stevns: 4.500 kr.

Tilsagn NaturErhvervstyrelsen: 15.11.2013

Tilsagnsbeløb NaturErhvervstyrelsen: 4.500 kr.

Indsatsområde: Mindre infrastruktur- og servicefaciliteter rettet mod turismeaktiviteter

Ordning: Etablering og udvikling af faciliteter til gavn for små fiskerisamfund

LAG Stevns Udviklingsstrategi: Øget turisme og evt. nye arbejdspladser + Fødevarer og Fiskeri

Startdato: 01.06.2013

Slutdato: 01.07.2015

LSM-Fiskepumpe

Anskaffelsen af en LSM-fiskepumpe til hurtig og effektiv losning af sild og industrifisk er et led i at sikre Fiskernes Andelssalgs fortsatte drift og udvikling for at fastholde og udvikle fiskeriet.

Formålet er at fastholde og udvikle Rødvig Fiskerihavn som fiskernes foretrukne landingshavn, til gavn for både Fiskernes Andelssalgs og havnens økonomi, og dermed sikre havnens overlevelse.

Projektet understøtter målsætningen om bevarelse eller skabelse af nye arbejdspladser og falder inden for fokusområdet Fødevarer og Fiskeri.

 

 lms-fiskepumpe-fotodokumentation-2

Ansøger: Fiskernes Andelssalg

Samlet budget for projektet: 121.675 kr.

Midler fra LAG Stevns: 121.675 kr.

LAG-nummer: 2013-02

Journalnummer: 33004-13-0619

Titel: LSM-Fiskepumpe

Kontaktperson: Jens Sørensen

Ansøgt beløb: 121.675 kr.

Tilsagn LAG Stevns: 22.05.2013

Tilsagnsbeløb LAG Stevns: 121.675 kr.

Tilsagn NaturErhvervstyrelsen: 28.11.2013

Tilsagnsbeløb NaturErhvervstyrelsen: 121.566 kr.

Udbetalt beløb: 120.762,56 kr.

Indsatsområde: Etablering af servicefaciliteter og andre rammeskabende aktiviteter til gavn for erhvervslivet.

Ordning: Styrkelse af konkurrenceevnen i fiskeriområderne

LAG Stevns Udviklingsstrategi: Arbejdspladser + Fødevarer og Fiskeri

Startdato: 22.04.2013

Slutdato: 01.07.2015

Uddybning af Lund Havn

Uddybningen af Lund Havn vil give væsentlig bedre mulighed for lystsejlere og gæstesejlere til havnen, hvilket i dag ikke er muligt for både med køl.

Lund Havn ligger på cykelruten Berlin-København og modtager i dag en del cyklende turister.

Stevns Fiskeri LAG har støttet projektet, fordi det understøtter udviklingsstrategiens målsætninger om at øge turismen og skabe nye arbejdspladser.

 

lund_havn

Ansøger: Lund Havn

Samlet budget for projektet: 56.000 kr.

Midler fra LAG Stevns: 56.000 kr. 

LAG-nummer: 2013-03

Journalnummer: 33004-13-0686

Titel: Uddybning af Lund Havn

Kontaktperson: Jan Paaske

Ansøgt beløb: 56.000 kr.

Tilsagn LAG Stevns:

Tilsagnsbeløb LAG Stevns: 56.000 kr.

Tilsagn NaturErhvervstyrelsen: 09.09.2013

Tilsagnsbeløb NaturErhvervstyrelsen: 56.000 kr.

Indsatsområde: Fornyelse og udvikling af kystlandsbyer med fiskeriaktiviteter

Ordning: Skabelse af attraktive levevilkår i fiskeriområderne

LAG Stevns Udviklingsstrategi: Øger turismen og bevarer eller skaber arbejdspladser

Startdato: 01.07.2013

Slutdato: 01.07.2015

Servicehavn til Kriegers Flak

Siemens Wind Power A/S (Siemens) skal etablere vindmøller på den tyske del af Kriegers Flak og vil benytte Rødvig Fiskerihavn som basishavn. Det betyder, at;

  • det eksisterende slæbested skal nedlægges
  • havnebunden skal sikres med stenmåtter for at hindre sammenstyrtning af kajanlæg
  • der skal etableres en afviserbro til beskyttelse af lystbåde-pladserne
  • der skal laves en forstærkning af en eksisterende bro

Efter projektets gennemførelse vil havnen kunne modtage anløb af 6 katamaranbåde.

Formålet med projektet er at opretholde og øge aktivitetsniveauet i fiskerihavnen. Rødvig Fiskerihavn vil desuden være bedre forberedt til at være drifts- og servicehavn, når den danske del af Krigers Flak skal etableres. Projektet er med til at fastholde og skabe nye arbejdspladser uden for fiskerierhvervet og bidrager til en positiv udvikling af havnens økonomi.

Projektet støtter op om Stevns Fiskeri LAG’s målsætninger om øget turisme og nye arbejdspladser, og det falder desuden inden for dokusområdet Fødevarer og Fiskeri.

Ansøger: Rødvig Fiskerihavn

Samlet budget for projektet: 336.806 kr.

Midler fra LAG Stevns: 290.509 kr.

LAG-nummer: 2013-04

Journalnummer: 33004-13-0620

Titel: Servicehavn til Kriegers Flak

Kontaktperson: Kristian Olsen

Ansøgt beløb: 336.806 kr.

Tilsagn LAG Stevns:

Tilsagnsbeløb LAG Stevns: 290.509 kr.

Tilsagn NaturErhvervstyrelsen: 29.11.2013

Tilsagnsbeløb NaturErhvervstyrelsen: 290.509 kr.

Indsatsområde: Andre Erhvervsaktiviteter

Ordning: Omstrukturering og omlægning af fiskerierhvervet

LAG Stevns Udviklingsstrategi:  Øget turisme og evt. nye arbejdspladser + Fødevarer og Fiskeri

Startdato: 01.07.2013

Slutdato: 01.07.2015