bosaetningsudvikling-lag-stevns-flydebroGenerelt gives der støtte til maksimalt 50% af de støtteberettigede udgifter.

Dog gælder det, at for små og mellemstore fødevarevirksomheder kan der opnås tilskud på op til 40% af de tilskudsberettigede projektudgifter.

Betingelser for udbetaling af tilskud

Der er en række betingelser, der skal være på plads, hvis du skal have tilskuddet til dit projekt udbetalt. Her er nævnt nogle af betingelserne:

 • Der kan ikke søges om tilskud til varetagelse af opgaver, som offentlige myndigheder normalt udfører.
 • Hvis der er tale om tilskud til etablering og udvikling af små virksomheder og mikrovirksomheder skal der med ansøgningen om tilskud vedlægges en forretningsplan.
 • Hvis der er tale om tilskud til erhvervssamarbejde skal der med ansøgningen om tilskud vedlægges en samarbejdsplan.
 • Hvis der skal indhentes offentlige tilladelser er det projektholderen der skal sørge for at disse er på plads inden der anmodes om udbetaling af tilskud.
 • Som projektholder skal du oplyse om der er indkøb i projektet der er omfattet af EU´s udbudsregler eller tilbudslovens regler.
 • Udgifternes rimelighed skal kunne dokumenteres.
 • Projektholderen skal sørge for at alle fakturerer er betalt, og den afsluttende projektrapport er indsendt til Erhvervsstyrelsen senest 2 måneder efter projektet er afsluttet.
 • Alle regnskabsbilag og andre relevante dokumenter skal gemmes i 5 år efter sidste udbetaling af tilskud har fundet sted.

Projektudgifter, der er tilskudsberettigede

For at du kan få tilskud til de udgifter der er i forbindelse med dit projekt skal de selvfølgelig være direkte relaterede og nødvendige for projektet. Der gives tilskud til projektudgifter – ikke driftsudgifter.

Her er en oversigt over hvilke projektudgifter, der kan være tilskudsberettiget:

 • Materielle omkostninger, dvs. køb af materialer og udstyr.
 • Immaterielle investeringer, dvs. fx erhvervelse eller udvikling af computersoftware og erhvervelse af patentrettigheder, licenser, ophavsret eller varemærker.
 • Opførelse, erhvervelse, herunder leasing eller forbedring af fast ejendom.
 • Køb eller leje med købsforpligtelse af nye maskiner og nyt udstyr.
 • Køb af brugt udstyr, hvis det kan dokumenteres, at der ikke tidligere er ydet EU-tilskud til det pågældende udstyr, hvis Erhvervsstyrelsen, LAG-sekretariatet har godkendt købet.
 • Generalomkostninger i forbindelse med opførelse, erhvervelse eller forbedring af fast ejendom, fx honorarer til arkitekter, ingeniører og konsulenter til rådgivning om miljømæssig og økonomisk bæredygtighed, undersøgelser af gennemførlighed mv.
 • Udgifter til at forberede og fremme samarbejde.
 • Løn til betaling for en arbejdsindsats direkte relateret til projektet (ved udbetaling husk dokumentation. Se projektvejledningen).
 • Rejseomkostninger, der er billigst muligt, herunder kørselsgodtgørelse i henhold til statens lave takst på tidspunktet for kørslen.
 • Testaktiviteter mv. der ligger forud for udviklingsaktiviteterne.
 • Udvikling og afsætning af varer og ydelser.
 • Frivilligt arbejde (kun ved almennyttige projekter. Se projektvejledningen)
 • Information og formidling, herunder udgifter til skilte.
 • Fakturagebyrer eller andre gebyrer som skyldes krav til dokumentation for afholdelse og betalingen af en tilskudsberettiget udgift.
 • Andre udgifter, der er nødvendige for at gennemføre projektet fx fortæring i begrænset omfang.

 

Projektudgifter, der ikke er tilskudsberettigede

Her er en oversigt over projektudgifter der ikke er er tilskudsberettiget:

 • Udgifter til løn, der ikke er almindelige løndele, fx gratialer, provisioner, fri bil, fri telefon, andre personalegoder etc.
 • Udgifter, som tilsagnshaver har afholdt og betalt, inden bestyrelsen for den lokale aktionsgruppe har givet igangsætningstilladelse til projektet.
 • Naturalydelser, herunder værdien af eget og ansattes arbejde (Se projektvejledningen). Naturalier må gerne indgå i projektet, men er ikke tilskudsberettiget.
 • Udgifter, der ikke er i overensstemmelse med budgetspecifikation i ansøgningen.
 • Udgifter til køb af brugt og renoveret udstyr, medmindre Erhvervsstyrelsen, LAG-sekretariatet har givet tilladelse hertil på baggrund af en sælgererklæring.
 • Udgifter til leasing og leje af udstyr, medmindre Erhvervsstyrelsen, LAG-sekretariatet har givet tilladelse hertil.
 • Udgifter, hvortil der gives andre EU-tilskud.
 • Udgifter vedrørende aktiviteter, som tilsagnshaver er forpligtet til at gennemføre i henhold til anden lovgivning, fx udgifter til byggetilladelser.
 • Omkostninger far finansiering, revision, advokat og pengeinstitutter, medmindre disse skyldes krav fra Erhvervsstyrelsen og/eller LAG-sekretariatet.
 • Finansieringsgebyrer, fx rykkergebyr, vekselgebyr, bankgebyr, mv.
 • Moms, medmindre denne endeligt bæres af tilsagnshaver.
 • Driftsudgifter (eksempelvis forsikringer, energiforbrug, abonnementer m.v.), medmindre Ministerier for By, Bolig og Landdistrikter har givet tilladelse hertil.
 • Simple genanskaffelser, hvilket betyder, at hvis ting, der er ydet tilskud til, går til grunde og skal genanskaffes, skal genanskaffelsen ske for tilskudsmodtagers regning.
 • Udgifter forbundet med jordbrugsproduktion.
 • Udgifter til produkter eller ydelser, som tilsagnshaver sælger til projektet fra egen virksomhed medmindre det sker til kostpriser.
 • Køb på afbetaling med ejendomsforbehold af udstyr og materiel.
 • Udgifter til brændstof ved kørsel i egen bil, på egen motorcykel, mv.
 • Depositum, pant, sikkerhedsstillelse, indskud af kapital i virksomhed eller lignende, der har karakter af udlæg.

Er du i tvivl om dine udgifter i projektet er tilskudsberettiget, så kan du læse meget mere i projektvejledningen eller kontakte sekretariatet.