Projektrapport og slutudbetalingpenge

Når dit projekt er afsluttet, skal du udarbejde en projektrapport.

Rapporten skal beskrive de aktiviteter, der er gennemført i projektet, og hvilke resultater og effekter der er opnået. Den sendes via sekretariatet til bestyrelsen sammen med en anmodning om slutudbetaling. Inden for 4 uger efter at bestyrelsen har modtaget projektrapporten skal de have været på tilsyn og udarbejdet en tilsynsrapport på projektet.

Når du ansøger om udbetaling af tilskud skal du huske:

 • Udfyldt og underskrevet ansøgningsskema ”Ansøgning om udbetaling”. Bilagsoversigt med oplysning om alle bilag med angivelse af fakturanummer, dato for afholdelse af den pågældende udgift, samt dato for betaling.
 • Bilag der vedlægges bilagsoversigten skal påføres et bilagsnummer og svarende til det nummer, som ansøger anførere i bilagsoversigten.
 • Bilagene nummereres og vedlægges i den rækkefølge, som de er anført i bilagsoversigten.
 • Beløb anført på fakturaer eller anden dokumentation, der også indeholder andre beløb, som ikke er tilskudsberettiget, skal du markere med tusch eller en ring omring, for så vidt de angår beløb som du søger tilskud til, og som er anført i bilagsoversigten.
 • Kopi af alle fakturaer anført på bilagsoversigten.
 • Kopi af dokumentation for betaling af alle fakturaer anført på bilagsoversigten og med numre for hver betalingsdokumentation, der refererer til bilagsnumre. På bankkontoudtog skal hver enkelt post nummereres svarende til bilagsnummereringen.
 • Kopi af dokumentation for modtagelse af anden offentlig medfinansiering, hvis der indgår anden offentlig medfinansiering i projektet.
 • Lønsedler for projektansatte, hvis der er opnået tilsagn om tilskud til projektansatte.
 • Evt. rejseafregninger for dig og dine projektansatte, hvis der er opnået tilsagn om tilskud rejseudgifter for dig og dine projektansatte.
 • Timeopgørelser for frivillige, hvis der er opnået tilsagn om tilskud til frivilligt arbejde.
 • Erklæring fra sælger om at der ikke tidligere, dvs. de seneste 7 år, er ydet EU-tilskud til det pågældende brugte udstyr, hvis der er opnået tilsagn om tilskud til brugt udstyr.
 • De minimis erklæring, når projektet er omfattet af disse regler.
 • Bilag som fremgår af tilsagnsbrevet under særlige betingelser.
 • Dokumentation for skiltning. Du kan læse om det i projektvejledningen.
 • Udfyldt skema ”Slutrapport” – skal være vedlagt ved ansøgning om slutudbetaling og ikke ved rateudbetaling.

Når du er klar til at slutrapportere skal du kontakte sekretariatet.

Skat

Hvis du ansøger som privatperson er dit tilskud skattepligtigt.

SKAT foretager en systematisk gennemgang af samtlige udbetalinger via NemKonto. Hvis du skylder penge til det offentlige, vil SKAT trække gælden fra (modregne) i det beløb, som du får ind på din NemKonto. SKAT informerer om, hvilket beløb der er blevet modregnet og i forhold til hvilken gæld.

Hvis du har givet din bank eller andre lov til at modtage pengene direkte i stedet for selv at modtage dem (transport), medfører det, at pengene går uden om SKAT. Det skyldes, at beløbet går direkte til transporthaverens NemKonto.

Hvis der er ændringer i dit projekt!

Hvis projektet ændres undervejs skal der søges om projektændring og/eller budgetændring hos Udvikling Stevns og Erhvervsstyrelsen inden ændringerne iværksættes.