kirkestienNår du har indsendt din endelige projektansøgning til bestyrelsen, vurderer og pointgiver de projektet.

Sådan vurderes og pointgives dit projekt

Bestyrelsen for Udvikling Stevns skal vurdere dit projekt og din projektansøgning på 8 områder.

De 8 prioriteringskriterier:

 1. Projektbeskrivelse og projektansøger
 2. Projektets relevans i forhold til lokal udvikling (udviklingsstrategiens målsætninger)
 3. Projektets synlighed for omverdenen
 4. Projektets lokale forankring
 5. Graden af samarbejde mellem aktører under og efter projektet
 6. Projektets innovative (nytænkende) karakter lokalt set, herunder videndeling
 7. Projektets bæredygtighed – økonomi, levedygtighed og grøn profil
 8. Projektets effekter inden for minimum ét af effektområderne: økonomiske effekter, miljømæssige effekter, klimaeffekter, sociale effekter, og kulturelle effekter

 

Her finder du en liste over bestyrelsens vurderingsspørgsmål.

For at dit projekt kan opnå en høj pointscore er det vigtigt at det opfylde flest muligt af disse spørgsmål. Brug dem som en tjekliste når du laver din projektansøgning!

 

1. Projektbeskrivelse og ansøger.

 • Idé og overordnede målsætninger
 • Projektets aktiviteter
 • Tidsplan
 • Budget og finansieringsplan
 • Driftsbudget / vedligeholdelsesplan
 • Projektets sammenhæng (inkl. forretningsplan)
 • Projektansøgers kapacitet

 

2. Relevans (ift. udviklingsstrategien)

 • Projektets relevans i forhold til udviklingsstrategiens målsætninger
 • Projektets aktualitet i forhold til udviklingsstrategiens målsætninger

 

3. Synlighed

 • Marketings- og/eller kommunikationsplan
 • Gennemsigtighed og mulighed for genanvendelse

 

 4. Lokal forankring

 • Brug af lokale ressourcer (hvis relevant)
 • Lokal udnyttelse af erfaring og eksisterende viden
 • Bygger på lokalt eksisterende faciliteter, grupper, institutioner, foreninger el.lign.
 • Lokal identitet afspejlet i projektet

 

5. Samarbejde

 • Omfanget af det samarbejde eller netværk, som projektet afføder
 • Samarbejdet/netværkets kvalitet
 • Graden af forpligtigelse for de enkelte partnere i samarbejdet/netværket
 • Graden af tværsektorielt samarbejde
 • Sandsynligheden for at projektet vil føre til dannelsen af (yderligere) netværk i fremtiden

 

6. Innovation

 • Projektets nyhedsværdi
 • Vidensdeling og spredning af best practices

 

7. Bæredygtighed

 • Økonomisk bæredygtighed
 • Projektets grønne profil
 • Levedygtighed i lokalsamfundet

 

Vurderingen af effekterne forholder sig lidt anderledes end de andre områder, da et projekt sjældent opfylder mere end én af de 5 effekter. Her er det altså helt i orden at opfylde en enkelt af effekterne.

8. Effekter

 • Økonomiske effekter (arbejdspladser og erhverv, infrastruktur, produkter, markeder osv.)
 • Miljømæssige effekter (jord, vand, dyreliv, biodiversitet, flora mm)
 • Klimaeffekter (vedvarende energi, nedsat forurening mm.)
 • Sociale effekter (forbedret livskvalitet, social sammenhængskraft, menneskelige relationer, tillid, lige rettigheder osv.)
 • Kulturelle effekter (bidrag til regional kulturel identitet, viden om lokalhistorie osv.)

 

Den endelige vægtning af de 8 områder

Ud af de 7 første kriterier bliver relevans, synlighed og samarbejde vægtet højest.

Dernæst kommer lokal forankring og bæredygtighed.

Projektbeskrivelse og ansøger og innovation vægtes i mindre grad, men er stadig væsentlige.

Ud af projektets effekter vægtes den økonomiske effekt lidt højere end de resterende 4 effekter.

 

Prioritering af projektansøgninger

Det er bestyrelsen i Udvikling Stevns der vurdere om et projekt skal tildeles støtte. For at vurdere projekterne objektivt benyttes et prioriteringsværktøj der er udarbejdet af Erhvervsstyrelsen.

Udviklingsstrategien sætter rammerne om Udvikling Stevns’ arbejde med at skabe lokal udvikling, og angiver fokusområderne erhverv, turisme og bosætning, som de områder, der skal skabes projekter inden for.

Som projektansøger er det vigtigt at du viser at dit projekt er relevant i forhold til udviklingsstrategiens målsætninger om at skabe arbejdsplader, øge turismen eller omsætningen på turisterne og fastholder eller øger bosætningen i Stevns.

Den vurdering bestyrelsen laver af projektansøgningen er meget målstyret og effektstyret. Det handler om de resultater, som et projektet kan skabe.

Du er altid velkommen til at kontakte sekretariatet.