Vores lokale udviklingsstrategiudviklingsstartegi

Sammen med lokale ildsjæle har Udvikling Stevns udarbejdet en lokal udviklingsstrategi. Der er kommet mange spændende og gode input. Efterfølgende er strategien godkendt af medlemmerne, partnerskabet, Stevns Kommune, Region Sjælland og endeligt af Erhvervsstyrelsen.

Udviklingsstrategien sætter rammerne om Udvikling Stevns’ arbejde med at skabe lokal udvikling og angiver fokusområderne erhverv, turisme og bosætning, som de områder, der skal skabes projekter inden for.

Vurderingen af en projektansøgning er meget målstyret og effektstyret. Det handler om de resultater, som et projektet kan skabe.

En udviklingsstrategi for Stevns

Der er opsat nogle overordnede rammer, som dit projekt skal skabe resultater inden for. Det handler om:

  • At fremme job- og vækstskabende erhvervsudvikling
  • At forbedre rammevilkårene i landdistrikterne

Disse rammer har Udvikling Stevns konkretiseret i 3 målsætninger i udviklingsstrategien.

Under hver målsætning er der beskrevet en række aktiviteter. Dit projekt skal falde inden for én og meget gerne flere af disse aktiviteter for at kunne komme i betragtning til projekttilskud fra Udvikling Stevns.

Herunder kan du se udviklingsstrategiens målsætningerne med tilhørende aktiviteter:

 

Mål 1: Øge antallet af private arbejdspladser, herunder Stevns´ attraktivitet som erhvervsområde.

Aktivitet 1.1: Øge tilvæksten af nye levedygtige virksomheder, der kan skabe lokale arbejdspladser, herunder styrke iværksætterkulturen i Stevns.

Aktivitet 1.2: Øge væksten i og samarbejdet mellem etablerede virksomheder, så der skabes eller bevares lokale arbejdspladser.

Aktivitet 1.3: Styrke attraktiviteten af erhvervsområderne, herunder områder med relativt høj erhvervskoncentration.

Aktivitet 1.4: Øge kendskabet udadtil til Stevns som attraktivt erhvervsområde.

 

Mål 2: Øge antallet af turister, der besøger Stevns, således at den turistmæssige omsætning stiger.

Aktivitet 2.1: Styrke Stevns Klint som turistattraktion.

Aktivitet 2.2: Styrke kystturismen, herunder adgang til, brugen af og faciliteter i forbindelse med kysterne, strandene, havnene og havet.

Aktivitet 2.3: Styrke naturturismen, herunder adgang til, brugen af og faciliteter i forbindelse med de naturmæssige turistattraktioner.

Aktivitet 2.4: Styrke samarbejdet og sammenhængskraften mellem turismeaktørerne, så der udvikles og markedsføres målrettede attraktioner og oplevelser, der holder på turisterne og i højere grad styrker muligheden for destinationsmarkedsføring af Stevns.

 

Mål 3: Øge befolkningstilvæksten bredt set i Stevns Kommune.

Aktivitet 3.1: Styrke attraktiviteten af bosætningsområderne, herunder både byområderne og landsbyerne, så Stevns kan markedsføres som et attraktivt bosætningsområde.

Aktivitet 3.2: Styrke udbyderne og øge tilbuddene på uddannelsesområdet med henblik på at øge kompetence- og uddannelsesniveauet i Stevns, samt at holde på den nuværende og kommende arbejdskraft.

Aktivitet 3.3: Styrke udbyderne og øge tilbuddene på kultur-, sports- og fritidsområdet.

Aktivitet 3.4: Styrke sammenhængskraften og samhørigheden i Stevns og i lokalsamfundene rundt om i kommunen.

 

Mål 4: Bæredygtig udvikling og grøn omstilling

Aktivitet 4.1 Grønne løsninger inden for produktion, byggeri, infrastruktur, produkter, arbejdsmetoder, transport og forarbejdning af økologiske og bæredygtige fødevarer.

Aktivitet 4.2 Klima- og miljøtiltag inden for energieffektiviseringer, alternativ energi, test og demonstration af grønne løsninger.

Aktivitet 4.3 Cirkulær økonomi inden for genanvendelse, reparation af produkter, istandsættelse af bygninger, længere holdbarhed af produkter og bygninger, deling af ressourcer, bekæmpelse af forurening, bekæmpelse af madspild, bioenergi og samlingspunkter for cirkulære aktiviteter.

Aktivitet 4.4. Øget og ny adgang til natur, nye naturoplevelser og naturbevarende tiltag.

Aktivitet 4.5 Bæredygtig turisme

 

Kan dit projekt komme i betragtning?

Hvis dit projekt falder inden for en eller flere af ovenstående 17 aktivitetsområder og bidrager til at opfylde den målsætning, som aktiviteten ligger inden for, så er dit projekt berettiget til at søge om projekttilskud.

Populært sagt, så skal dit projekt enten skabe arbejdspladser, skabe eller fastholde bosætning, være rettet mod at styrke Stevns som turistdestination eller bidrage til en bæredygtig udvikling og grøn omstilling.

Kun ansøgninger om tilskud på minimum 50.000 kr. kan komme i betragtning. Idet tilskuddet maksimalt kan udgøre 50 % af projektomkostningerne, skal dit projekt altså minimum have en samlet projektsum på 100.000 kr. for at komme i betragtning.

Du modtager tilskudsmidlerne fra Erhvervsstyrelsen på baggrund af dokumenterede afholdte udgifter, så du skal selv finde finansiering til projektet i første omgang.

Her finder du mere om selve ansøgningsprocessen

Her kan du læse lovgrundlaget om tilskud til projekter

Har du spørgsmål til om dit projekt ligger inden for udviklingsstrategiens mål er du meget velkommen til at kontakte sekretariatet