“VISION FOR LANDDISTRIKTERNE – samarbejde om udvikling af Stevns” er et visionsdokument for alle aktører i Stevns og et borgerdrevet bidrag til en kommende landdistriktspolitik for Stevns Kommune. Det er et bidrag baseret på idéer, tanker og udsagn fra aktive foreninger og borgere.

 

Forudgående proces
“VISION FOR LANDDISTRIKTERNE – samarbejde om udvikling af Stevns” er udarbejdet af Landsbyforum Stevns’ styregruppe & Udvikling Stevns på baggrund af materiale, tanker og idéer opsamlet ved fire offentlige møder i 2018: To offentlige møder om Visioner for Stevns og Landdistriktspolitik (Tinghuset, 20.11.2017 og 5.3.2018), et aktørtopmøde rettet særligt til foreninger og toneangivende aktører i Landdistrikterne (Tinghuset, 7.5.2018) og en offentlig landdistriktskonference for hele Stevns (Holtug For-samlingshus, 13.9.2018) samt dialog med aktive borgere.

Den videre proces
“VISION FOR LANDDISTRIKTERNE – samarbejde om udvikling af Stevns” er fortsat under udarbejdelse og bliver løbende revideret på baggrund af tilbagemeldinger fra landsby- og borgerforeninger og andre aktører. I første halvår 2019 er dokumentet i offentlig høring til inputs – og vil herefter i sin endelige form blive overleveret som input/bidrag til eller bud på Stevns Kommunes landdistriktspolitik.

Hvem står bag?
Landsbyforum Stevns er et netværk for landsby- og borgerforeninger i Stevns Kommune, som har til for-mål at understøtte udviklingen i landdistrikterne og styrke dialog og samarbejde mellem landsby- og borgerforeninger og andre aktører for herved at skabe større sammenhængskraft lokalt og bidrage til at gøre landsbyerne mere attraktive for beboere, tilflyttere, turister og virksomheder. Læs mere på www.landsbyforumstevns.dk.

Udvikling Stevns er en Lokal Aktionsgruppe (LAG), som er en lokalt forankret forening, som arbejder for at skabe udvikling og innovation i lokalsamfundene ved blandt andet at tildele tilskudsmidler til relevante projekter. Foreningen har lavet en udviklings-strategi for Stevns, som er blevet godkendt af Erhvervsstyrelsen.

Opbygning
“VISION FOR LANDDISTRIKTERNE – samarbejde om udvikling af Stevns” er bygget op omkring seks hovedtemaer; infrastruktur, attraktive levevilkår, erhverv & arbejdspladser, turisme, samarbejde & frivillighed og markedsføring & branding. Temaerne er hver især beskrevet i visionen.

Hvad skal vi med en landdistriktsvision?

“VISION FOR LANDDISTRIKTERNE – samarbejde om udvikling af Stevns” sætter retning for samarbejdet omkring udviklingen i landdistrikterne. Visionen indeholder en række mål og delmål og forslag til handlinger. Det vil sige, hvor vil vi hen? Hvordan kommer vi derhen? Visionen er blevet til i tæt samarbejde mellem aktive borgere og foreninger, landsby- og borgerforeninger, Landsbyforum Stevns, forvaltning og politikere. Når vi skriver VI i visionen, er det fordi, det er vores allesammens fælles mål og fælles indsatser.

Hvad er formålet med visionen?
Med “VISION FOR LANDDISTRIKTERNE – samarbejde om udvikling af Stevns” stiller vi skarpt på aktuelle fokusområder, og vi vil bruge den som styringsredskab til at prioritere indsatser og midler. Med visionen forpligter vi os alle til at skabe attraktive landdistrikter i et tæt samarbejde. Visionen sætter spot på de muligheder og udfordringer, der knytter sig specifikt til landsbyer og landdistrikter.

Vores overordnede målsætning
I landsbyerne og det åbne land skal der være godt at leve og bo, et sundt erhvervsliv og spændende oplevelser. Her finder vi en stor del af de naturressourcer og landskabelige kvaliteter, som er et gode for alle kommunens borgere og gæster. Ved at arbejde dynamisk og helhedsorienteret sørger vi for, at rammerne for bosætning, erhverv og gode oplevelser er til stede i landdistrikterne.

Fra ord til handling
I forlængelse af “VISION FOR LANDDISTRIKTERNE – samarbejde om udvikling af Stevns” vil vi udarbejde konkrete handleplaner, som sætter handling bag ordene. Ligesom visionen bliver handleplanerne udarbejdet i samarbejde mellem alle de berørte aktører. I handleplanerne vil vi folde udviklingsopgaverne ud og tage stilling til, hvordan vi helt konkret vil gribe dem an.

Læs “VISION FOR LANDDISTRIKTERNE – samarbejde om udvikling af Stevns”